Especialidades


Dret administratiu


El dret administratiu és el conjunt de normes que regulen la relació dels particulars amb els òrgans administratius de l’àmbit local (ajuntaments, consells comarcals, …), autonòmic (Generalitat de Catalunya), estatal i comunitaris europeus, així com la relació d’aquests organismes entre ells.

Els serveis prestats per Albert Bernadí, Advocat, en l’especialitat de dret administratiu es centren, principalment, en assumptes que tinguin per objecte, entre d’altres:

 • Llicències (d’obres i/o activitats).
 • Sancions.
 • Autoritzacions.
 • Responsabilitat patrimonial.
 • Contractació pública.
 • Concessions.
 • Tributs.
 • Etc.

Dret urbanístic


Amb l’urbanisme, l’administració ordena i gestiona el territori i intervé en l’ús del sòl, el subsòl i les edificacions. És a dir, regula i limita el dret de propietat amb actuacions que s’han de subjectar a la norma aplicable.

L’assistència jurídica prestada per l’advocat Albert Bernadí en dret urbanístic permet resoldre les situacions dels afectats relacionades amb actuacions urbanístiques referides, per exemple, amb:

 • Reparcel·lacions.
 • Segregacions o parcel·lacions de finques.
 • Processos d’urbanització.
 • Expropiacions.
 • Plans urbanístics (POUM, plans parcials, especials, etc.).
 • Plans parcials urbanístics.
 • Plans especials.
 • Plans de millora urbana.
 • Llicències urbanístiques.
 • Canvis d’ús.
 • Expedients de ruïna.
 • Actuacions immobiliàries.
 • Disciplina urbanística.
 • Sancions urbanístiques.

Dret del medi ambient


El medi, entès com allò que ens envolta i afecta, mereix una adequada regulació i protecció. La implantació de noves activitats no pot descuidar l’observança d’aquesta regulació i, davant de vulneracions de la norma mediambiental, cal aplicar els mecanismes adients pel seu restabliment.

Els serveis jurídics prestats per Albert Bernadí, Advocat, en aquesta matèria abasten assumptes relacionats amb:

 • Contaminació acústica (sorolls).
 • Contaminació atmosfèrica (aire).
 • Contaminació del sòl.
 • Contaminació lluminosa.
 • Sostenibilitat.
 • Paisatge.
 • Residus.
 • Aigua.
 • Parcs i espais protegits.