Dret del medi ambient


El medi, entès com allò que ens envolta i afecta, mereix una adequada regulació i protecció. La implantació de noves activitats no pot descuidar l’observança d’aquesta regulació i, davant de vulneracions de la norma mediambiental, cal aplicar els mecanismes adients pel seu restabliment.

Els serveis jurídics prestats per Albert Bernadí, Advocat, en aquesta matèria abasten assumptes relacionats amb:

  • Contaminació acústica (sorolls).
  • Contaminació atmosfèrica (aire).
  • Contaminació del sòl.
  • Contaminació lluminosa.
  • Sostenibilitat.
  • Paisatge.
  • Residus.
  • Aigua.
  • Parcs i espais protegits.