Dret urbanístic


Amb l’urbanisme, l’administració ordena i gestiona el territori i intervé en l’ús del sòl, el subsòl i les edificacions. És a dir, regula i limita el dret de propietat amb actuacions que s’han de subjectar a la norma aplicable.

L’assistència jurídica prestada per l’advocat Albert Bernadí en dret urbanístic permet resoldre les situacions dels afectats relacionades amb actuacions urbanístiques referides, per exemple, amb:

 • Reparcel·lacions.
 • Segregacions o parcel·lacions de finques.
 • Processos d’urbanització.
 • Expropiacions.
 • Plans urbanístics (POUM, plans parcials, especials, etc.).
 • Llicències urbanístiques.
 • Canvis d’ús.
 • Expedients de ruïna.
 • Actuacions immobiliàries.
 • Disciplina urbanística.
 • Sancions urbanístiques.