Dret administratiu


El dret administratiu és el conjunt de normes que regulen la relació dels particulars amb els òrgans administratius de l’àmbit local (ajuntaments, consells comarcals, …), autonòmic (Generalitat de Catalunya), estatal i comunitaris europeus, així com la relació d’aquests organismes entre ells.

Els serveis prestats per Albert Bernadí, Advocat, en l’especialitat de dret administratiu es centren, principalment, en assumptes que tinguin per objecte, entre d’altres:

  • Llicències (d’obres i/o activitats).
  • Sancions.
  • Autoritzacions.
  • Responsabilitat patrimonial.
  • Contractació pública.
  • Concessions.
  • Tributs.
  • Etc.